Αρχική Σελίδα / Περιεχόμενα
Γενικά
  Η Δράση
  Που Απευθύνεται
  Διάρκεια Έργων
  Τί Επιδοτείται
  Προϋπολογισμός
Περιεχόμενα
  Α' ΚΥΚΛΟΣ
  Προκήρυξη
  Προκήρυξη της Δράσης Ψηφιακός Πολιτισμός
  Επίσημοι Οδηγοί
  Τροποποίηση του Οδηγού Υλοποίησης -A' και B' Κύκλου
  Οδηγός Υποβολής
  Οδηγός Αξιολόγησης
  Οδηγός Υλοποίησης
  Υποβολή Προτάσεων
  Έντυπα Υποβολής Πρότασης - Δικαιολογητικά Συμμετοχής
  Αξιολόγηση Προτάσεων
  Αποτελέσματα Αξιολόγησης
  Κατάρτιση Συμβάσεων
  Αίτηση Συμβατικής Τροποποίησης Εγκεκριμένου Έργου -A & B Κύκλος
  Διαδικασία Υπογραφής Συμβάσεων Α Κύκλου
  Υλοποίηση Έργων
  Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
  Υποβολή Εκθέσεων Προόδου Τελικού Αποδέκτη Α' και Β' Κύκλου
  Β' ΚΥΚΛΟΣ
  Επίσημοι Οδηγοί Δράσης
  Επίσημοι Οδηγοί Β' Κύκλου
  Προκήρυξη Β' Κύκλου
  Προκήρυξη του Β' Κύκλου της Δράσης Ψηφιακός Πολιτισμός
  Υποβολή Προτάσεων
  Λήξη Ηλεκτρονικής Υποβολής Β Κύκλου
  Ηλεκτρονική Υποβολή Προτάσεων
  Υποβολή Προτάσεων B' Κύκλου: Έντυπα, Οδηγίες και Δικαιολογητικά
  Αξιολόγηση Προτάσεων
  Ενέργειες μετά την αξιολόγηση: Γενικές οδηγίες
  Αποτελέσματα Αξιολόγησης - Β' Κύκλου
  Κατάρτιση Συμβάσεων
  Υπόδειγμα Σύμβασης - Β' Κύκλος
  Διαδικασία Υπογραφής Συμβάσεων Β Κύκλου
  Υλοποίηση Έργων
  Υποβολή Εκθέσεων Προόδου Τελικού Αποδέκτη Α' και Β' Κύκλου
  Γενικές Κατευθύνσεις
  Γενικές Κατευθύνσεις
  Επικοινωνήστε με το Γραφείο Υποστήριξης της Δράσης
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
  Πρώτης Σελίδας
  Υπουργείο Πολιτισμού
  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας"
  Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
Λοιπές Υπηρεσίες
  Υποβολή Πρότασης
  HelpDesk
  FAQs (Συχνές Ερωτήσεις)
  Συμετοχή
 
 
 Μηχανή Αναζήτησης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2006 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. - All rights reserved