Αρχική Σελίδα / Που Απευθύνεται
 Γενικά
 
 Περιεχόμενα
 
 Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 
 
 
Design & Powered by
CYBERCE S.A.
Που Απευθύνεται 
 

Στη Δράση μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις (μεμονωμένες και ενώσεις αυτών), ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην Ελληνική Επικράτεια και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1.    Διατηρούν πολιτιστικό περιεχόμενο ή αποκτούν πρόσβαση σε πολιτιστικό περιεχόμενο (που βρίσκεται στην κατοχή/ κυριότητα) τρίτων).

2.    Έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον 1 διαχειριστική χρήση.

3.    Δεν έχουν λάβει άνω των 100.000 ευρώ επιχορήγηση από προγράμματα που υλοποιούνται με βάση το καθεστώς επιχορήγησης «de minimis» την τελευταία τριετία.

4.    Η οικονομική τους δραστηριότητα δεν εμπίπτει στους τομείς μεταφορών και παραγωγής, επεξεργασίας, εμπορίας αγροτικών προϊόντων (εξαιρέσεις του καθεστώτος de minimis).

5.    Δεν είναι ή δεν έχουν χρηματοδοτηθεί ως Τελικοί Δικαιούχοι έργων στο πλαίσιο των προσκλήσεων 65 και 78 της ΕΥΔΕΠ ΚτΠ.

6.    Λειτουργούν νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.

 
 
 Μηχανή Αναζήτησης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2006 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. - All rights reserved