Αρχική Σελίδα / Περιεχόμενα / Υλοποίηση Έργων / Υποβολή Εκθέσεων Προόδου Τελικού Αποδέκτη Α' και Β' Κύκλου
 Γενικά
 
 Περιεχόμενα
 
 Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 
 
 
Design & Powered by
CYBERCE S.A.
Υποβολή Εκθέσεων Προόδου Τελικού Αποδέκτη Α' και Β' Κύκλου
 

Οι Τελικοί Αποδέκτες υποχρεούνται να υποβάλλουν προς την ΚτΠ Α.Ε. τις ακόλουθες Εκθέσεις Προόδου:

Υποβολή Ενδιάμεσης Έκθεσης Προόδου Έργου

Για έργα με χρονική διάρκεια υλοποίησης μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών, οι Τελικοί Αποδέκτες θα πρέπει να υποβάλλουν προς την ΚτΠ Α.Ε μια ενδιάμεση έκθεση προόδου, σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα (βλ. Σχετικά Αρχεία). Η ενδιάμεση έκθεση προόδου είναι δυνατόν να υποβληθεί με τη συμπλήρωση του 3ου μήνα από την έναρξη υλοποίησης του έργου.

Με την  υποβολή της ενδιάμεσης έκθεσης προόδου, και εφόσον καλύπτονται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις που αναφέρονται στον Οδηγό Υλοποίησης της Δράσης  δύναται να ενεργοποιηθεί η διαδικασία της ενδιάμεσης πιστοποίησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου (βλ. αναλυτικά στον Οδηγό Υλοποίησης).

Υποβολή Έκθεσης Ολοκλήρωσης Έργου

Ο Τελικός Αποδέκτης το αργότερο ένα (1) μήνα από τη λήξη του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης του έργου θα πρέπει να υποβάλλει έκθεση ολοκλήρωσης του εκτελεσθέντος Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου προς την ΚτΠ Α.Ε. (βλ. αναλυτικά στον Οδηγό Υλοποίησης), σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα (βλ. Σχετικά Αρχεία).

 

Διαδικασία Υποβολής Εκθέσεων Προόδου

Η διαδικασία υποβολής των δύο παραπάνω εκθέσεων  αναλύεται στα εξής βήματα:

Βήμα 1ο: Ανάκτηση και συμπλήρωση των αντίστοιχων υποδειγμάτων, σύμφωνα με τις «Οδηγίες Συμπλήρωσης Εκθέσεων Προόδου»

Βήμα 2ο: Συγκέντρωση του απαιτούμενου τεκμηριωτικού υλικού, σύμφωνα με τον αναλυτικό κατάλογο που παρέχεται στις Οδηγίες Συμπλήρωσης Εκθέσεων Προόδου»

Βήμα 3ο: Αποστολή της αντίστοιχης Έκθεσης Προόδου και του απαιτούμενου τεκμηριωτικού υλικού:

1. Έντυπα

§  ταχυδρομικά ή ιδιοχείρως (συμπεριλαμβάνεται και η αποστολή με 
                         εταιρία ταχυμεταφοράς) στη διεύθυνση:

ΚτΠ ΑΕ 
                         Ηλιουπόλεως 2-4, Υμηττός, Αθήνα, Τ.Κ. 172 37

2.  και Ηλεκτρονικά
                
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-culture@ktpae.gr.

Για την ταχύτερη διεκπεραίωση των εργασιών ελέγχου των Εκθέσεων Προόδου και του συνημμένου τεκμηριωτικού υλικού, ο φάκελος θα πρέπει να φέρει εξωτερικά την ακόλουθη ένδειξη κατά περίπτωση:

Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου για τη Δράση Ψηφιακός Πολιτισμός

Κωδικός Σύμβασης: «eCULT - ....»

ή

Έκθεση Ολοκλήρωσης για τη Δράση Ψηφιακός Πολιτισμός

Κωδικός Σύμβασης: «eCULT - ....»

 

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22/05/2007

 
 Σχετικά Αρχεία
Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου
Έκθεση Ολοκλήρωσης Έργου
Οδηγίες Συμπλήρωσης Εκθέσεων Προόδου
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Για να διαβαστούν τα αρχεία τύπου PDF χρειάζεται να έχετε εγκατεστημένο το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader, έκδοση 5.05 ή νεότερη. Για να αποκτήσετε τον Adobe Acrobat Reader μπορείτε να επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της Adobe στη διεύθυνση: http://www.adobe.com

 • Ορισμένα αρχεία είναι πιθανόν να έχουν συμπιεστεί (σε μορφή ZIP) για λόγους εξοικονόμησης χώρου. Για να αποσυμπιέσετε τα αρχεία αυτά απαιτείται ένα εργαλείο αποσυμπίεσης ZIP αρχείων όπως το WinZip. Μπορείτε να αποκτήσετε το WinZip στη διεύθυνση: http://www.winzip.com
 •  
   
   
   Μηχανή Αναζήτησης
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Copyright © 2006 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. - All rights reserved