Αρχική Σελίδα / Περιεχόμενα / Κατάρτιση Συμβάσεων / Διαδικασία Υπογραφής Συμβάσεων Β Κύκλου
 Γενικά
 
 Περιεχόμενα
 
 Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 
 
 
Design & Powered by
CYBERCE S.A.
Διαδικασία Υπογραφής Συμβάσεων Β Κύκλου
 


Οι επιχειρήσεις των οποίων τα έργα εντάχθηκαν στον Β' Κύκλο της Δράσης «Ψηφιακός Πολιτισμός» καλούνται για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης. Το διάστημα από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης ένταξης έως την υπογραφή της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες. Παράταση του ανωτέρω διαστήματος μπορεί να δοθεί από την ΚτΠ Α.Ε. σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις, όπου η καθυστέρηση οφείλεται σε αντικειμενικές δυσκολίες.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Σύμβασης ορίζεται η Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2007.

Η διαδικασία για την υπογραφή των συμβάσεων αναλύεται στα ακόλουθα βήματα:

Βήμα 1ο:   Συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών σύμβασης από την επιχείρηση, σύμφωνα με τον συνημμένο «Κατάλογο Δικαιολογητικών Σύμβασης». Ανάκτηση και συμπλήρωση της φόρμας «Εντύπου Επικαιροποίησης Στοιχείων Σύμβασης». Ανάκτηση και συμπλήρωση του Υποδείγματος Υπεύθυνης Δήλωσης για τις μεμονωμένες επιχειρήσεις και για τις ενώσεις αντίστοιχα. Ανάκτηση και συμπλήρωση της φόρμας «Συμπληρωματικά Στοιχεία» (βλ. Σχετικά Αρχεία παρακάτω)

Βήμα 2ο:   Αποστολή των δικαιολογητικών σύμβασης και του «Εντύπου Επικαιροποίησης Στοιχείων Σύμβασης» στην ΚτΠ Α.Ε. :

§  είτε ιδιοχείρως ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier)  στη διεύθυνση: ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2- 4 ΥΜΗΤΤΟΣ, TK 17237

Ο φάκελος θα πρέπει να φέρει εξωτερικά την ακόλουθη ένδειξη:

Δικαιολογητικά Σύμβασης Δράσης Ψηφιακός Πολιτισμός

Κωδικός Πρότασης: eCULT-

                   Αποστολή του εντύπου «Συμπληρωματικά Στοιχεία» στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-culture@ktpae.gr 

Βήμα 3ο:   Έλεγχος της πληρότητας και εγκυρότητας των δικαιολογητικών από την ΚτΠ Α.Ε. και αντιπαραβολή με τα δηλούμενα στοιχεία των Φακέλων Υποβολής. Επισημαίνεται ότι κατά τη φάση ελέγχου των δικαιολογητικών, η ΚτΠ Α.Ε. διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια να ζητήσει συμπληρωματικά οποιαδήποτε απαιτούμενα κατά νόμο δικαιολογητικά πιστοποιούν την επιλεξιμότητα / νομιμότητα λειτουργίας της επιχείρησης.

Βήμα 4ο:  Επικοινωνία με τις επιχειρήσεις για την υπογραφή των συμβάσεων.

 

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12/01/2007

 
 Σχετικά Αρχεία
Κατάλογος Απαιτούμενων Δικαιολογητικών Σύμβασης
Έντυπο Επικαιροποίησης Στοιχείων Σύμβασης
Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Μεμονωμένης Επιχείρησης
Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Ένωσης
Συμπληρωματικά Στοιχεία
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Για να διαβαστούν τα αρχεία τύπου PDF χρειάζεται να έχετε εγκατεστημένο το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader, έκδοση 5.05 ή νεότερη. Για να αποκτήσετε τον Adobe Acrobat Reader μπορείτε να επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της Adobe στη διεύθυνση: http://www.adobe.com

 • Ορισμένα αρχεία είναι πιθανόν να έχουν συμπιεστεί (σε μορφή ZIP) για λόγους εξοικονόμησης χώρου. Για να αποσυμπιέσετε τα αρχεία αυτά απαιτείται ένα εργαλείο αποσυμπίεσης ZIP αρχείων όπως το WinZip. Μπορείτε να αποκτήσετε το WinZip στη διεύθυνση: http://www.winzip.com
 •  
   
   
   Μηχανή Αναζήτησης
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Copyright © 2006 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. - All rights reserved