Αρχική Σελίδα / Περιεχόμενα / Αξιολόγηση Προτάσεων / Ενέργειες μετά την αξιολόγηση: Γενικές οδηγίες
 Γενικά
 
 Περιεχόμενα
 
 Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
 
 
 
Design & Powered by
CYBERCE S.A.
Ενέργειες μετά την αξιολόγηση: Γενικές οδηγίες
 


Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης στο πλαίσιο του Β Κύκλου της Δράσης “ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ”, ξεκινούν:
  • η διαδικασία της υπογραφής των συμβάσεων μεταξύ της «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» και των επιχειρήσεων που υπάγονται στη Δράση. Η διαδικασία συμβασιοποίησης θα ξεκινήσει άμεσα με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2007.
  • η διαδικασία υποβολής Αιτήσεων Επανεξέτασης, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της Απόφασης Ένταξης των εγκεκριμένων έργων στη Δράση.

    Πιο συγκεκριμένα :

Οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στη Δράση έχουν τις εξής δυνατότητες:

§  να ξεκινήσουν τις ενέργειες για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Τα αναλυτικά βήματα της διαδικασίας υπογραφής σύμβασης παρατίθενται στο link «Κατάρτιση Συμβάσεων», μέσω του οποίου μπορεί να αναζητηθεί επίσης όλο το απαραίτητο ενημερωτικό υλικό και τα συνοδευτικά έντυπα

§  να προβούν στην υποβολή «Αίτησης Προσυμβατικής Τροποποίησης Εγκεκριμένου Έργου» πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Το υπόδειγμα της αντίστοιχης φόρμας και η διαδικασία υποβολής της Αίτησης, είναι διαθέσιμα στο link «Κατάρτιση Συμβάσεων».

§  να προβούν στην υποβολή «Αίτησης Επανεξέτασης Φυσικού / Οικονομικού Αντικειμένου» πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Το υπόδειγμα της αντίστοιχης φόρμας και η διαδικασία υποβολής της Αίτησης, είναι διαθέσιμα στο link «Αξιολόγηση Προτάσεων - Υποβολή Αίτησης Επανεξέτασης».

Οι επιχειρήσεις των οποίων οι προτάσεις δεν εγκρίθηκαν για ένταξη στη Δράση έχουν τη δυνατότητα:

§  να υποβάλλουν «Αίτηση Επανεξέτασης Απορριφθείσας Πρότασης». Η ανάκτηση της αντίστοιχης φόρμας, καθώς και οι πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της Αίτησης, μπορούν να αναζητηθούν στο link «Αξιολόγηση Προτάσεων- Υποβολή Αίτησης Επανεξέτασης».

Για επιμέρους ερωτήματα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Υποστήριξης της Δράσης

§  είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην διεύθυνση e-culture@ktpae.gr. 

§  είτε στο τηλέφωνο 2131300730.

§  είτε μέσω της ειδικής εφαρμογής ηλεκτρονικού Help Desk που λειτουργεί στον παρόντα διαδικτυακό χώρο.

 

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11/01/2007

 
 
 
 Μηχανή Αναζήτησης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2006 Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. - All rights reserved